Portal de transparència

El Portal de transparència de la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona és un mitjà perquè la ciutadania conegui millor la nostra gestió com a fundació sense ànim de lucre i amb vocació de servei públic a la ciutadania de les comarques de Tarragona. El portal de transparència ens permet comunicar el nostre compromís amb la societat i la gestió dels recursos que realitzem seguint els valors fundacionals de la institució.

 

Finalitat, missió i activitats

La Fundació Casa Sant Josep de Tarragona té els seus orígens en l’acolliment de nois que es trobaven mancats d’un entorn familiar que se’n fes càrrec. Durant més de 100 anys, la fundació ha treballat en favor de la infància i adolescència en situació de risc o desprotecció.

L’entitat es troba inscrita en el Registre dels grups d’interès de la Generalitat de Catalunya, amb el número identificador 2265.

Organització institucional i estructura

El nostre equip directiu és el responsable de controlar i dirigir les activitats de la Fundació Casa Sant Josep i s’encarrega de garantir la qualitat i excel·lència de l’assistència que proveeix a través dels seus centres i serveis, així com de vetllar pel manteniment dels valors de la institució. Pel que fa a l’òrgan de govern de la fundació, aquest està format per un patronat integrat per persones representatives i independents del territori al qual es presta servei.

Balanç Social

La Fundació Casa Sant Josep, com a fundació d’utilitat pública, està sotmesa a la legislació catalana i subjecta a la llei de transparència. El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern de les organitzacions. El seu objectiu principal és poder analitzar i avaluar des de la perspectiva social, els impactes i la gestió de l’activitat en la societat, de manera que permet tenir dades dels estàndars ètics de l’organització.

Gestió econòmica i pressupostària

La Fundació és una organització sense ànim de lucre que busca assegurar la suficiència financera per a garantir la seva continuitat.

El següent document expressa l’opinió d’un auditor, que valora si els comptes de l’any 2018 estan ben elaborats d’acord amb els principis comptables i si reflecteixen la imatge fidel de l’organització.

Contractació com a proveïdor de serveis

En qualitat de centre concertat, la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona presta serveis concertats amb el Departament de Treball, d’Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

Decisions i actuacions d’especial rellevància jurídica

Reconeixements i premis

Recull dels reconeixements rebuts per la Fundació Casa Sant Josep i per altres fundacions de la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent en els últims anys com a resultat de la dedicació dels nostres professionals al servei de les persones.