Nosaltres

La Casa Sant Josep, entitat adherida a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, va ser creada l’any 1912 per acollir nois que es trobaven mancats d’un entorn familiar que se’n fes càrrec i, durant més de 100 anys, la fundació ha treballat en favor de la infància i adolescència en situació de risc o desprotecció.

Objecte social

L’objecte social de la Casa Sant Josep és treballar a favor de la infància i l’adolescència en situació de risc o desprotecció, oferint diferents serveis per a l’atenció d’infants, joves i famílies.

Missió

La finalitat de la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona és l’atenció d’infants, adolescents i joves en situació de desprotecció o risc social, posant al seu abast recursos d’acolliment, educatius i d’integració familiar i social.

Visió

Entitat d’Iniciativa Social i del Tercer Sector de Catalunya de referència al Camp de Tarragona, amb un fort compromís social, educatiu i d’atenció als infants, amb una dedicació clara vers els més vulnerables i les seves famílies. És la continuïtat d’una llarga tradició d’intervenció, a través d’una entitat d’inspiració cristiana, que treballa amb les persones, amb la societat i amb les organitzacions per a la millora dels drets dels infants.

Valors

Estan explicats en els projectes: respecte, l’escolta, la responsabilitat, l’esforç… i vertebrats al voltant del nostre compromís amb els infants i la coherència d’ajustar les intervencions a les conviccions.

Patronat

La Fundació Casa Sant Josep de Tarragona es regeix per un Patronat. Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els Estatuts de l’entitat.