Pisos tutelats

Dades de contacte

a/e: setcaps@casasantjosep.cat
Telèfon: 977 241 519

Aquest servei disposa de tres pisos assistits i té com a objectiu general donar la possibilitat als joves d’entre 18 i 21 anys que han estat tutelats per l’Administració d’acabar de completar el seu procés maduratiu acompanyats per un equip d’educadors i educadores. S’aborden tots els aspectes de la vida diària d’una persona: la dimensió personal, la social i la laboral. Aquest recurs vol ser un pont entre el centre i la seva autonomia total.

Els joves:

  • han d’haver adquirit un cert nivell d’autonomia i maduresa personal.
  • han de tenir un mínim de capacitats relacionals i motivació per a la vida de grup.
  • han de tenir el procés d’inserció laboral iniciat i actituds positives vers el treball.
  • han de tenir possibilitats reals a mitjà termini d’emancipació econòmica i laboral.

Així mateix, per a aquells joves que abans dels 21 anys tenen la necessitat de finalitzar l’estada en un dels pisos i sol·liciten seguir amb l’acompanyament dels educadors i educadores, el projecte incorpora allò que anomenem “seguiment en el medi”, amb què, des de la distància i amb una perspectiva diferent, l’equip acompanya i assessora als joves en els aspectes que ho requereixin. Aquest servei és realitza amb un conveni de col·laboració amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya