Pisos tutelats

Aquest servei disposa de 3 pisos assistits i té com a objectiu general donar la possibilitat als joves d’entre 18 i 21 anys, que han estat tutelats per l’administració, d’acabar de completar el seu procés maduratiu acompanyats per un equip d’educadors i educadores.

Dades de contacte

a/e: setcaps@casasantjosep.cat
Telèfon: 977 241 519

Aquest servei compta amb 3 pisos assistits, té com a objectiu general el donar la possibilitat als joves d’entre els 18 i els 21 anys que han estat tutelats per l’administració d’acabar de completar el seu procés maduratiu, acompanyats per un equip d’educadors i educadores, abordant els aspectes de la vida diària de tota persona: la dimensió personal, la social i la laboral. Aquest recurs vol ser un pont entre el centre i la seva autonomia total. Els joves han:

  • d’haver adquirit un cert nivell d’autonomia i maduresa personal.
  • de tenir uns mínims de capacitats relacionals i motivació per a la vida de grup.
  • de tenir el procés d’inserció laboral iniciat i actituds positives vers el treball.
  • de tenir possibilitats reals a mig termini d’emancipació econòmica i laboral.

Així mateix, per a aquells joves que abans dels 21 anys tenen la necessitat de finalitzar l’estada en un dels pisos i fan la demanda de seguir amb l’acompanyament dels/les educadors/es, el projecte incorpora el que anomenem seguiment en el medi. Des de la distància i amb un angle de perspectiva diferent, l’equip acompanya i assessora el/la jove en els aspectes que ell/a ho requereixi. Aquest servei és realitza amb un conveni de col·laboració amb l’Area de Suport Al Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya